Studierejser

Uglevirke kan efter ansøgning yde tilskud til ansatte i bogbranchen til studierejser,

  • som har et klart beskrevet brancherelateret formål,
  • er detaljeret planlagt med bekræftede tilsagn om medvirken,
  • og/eller har en tilknytning til en konkret brancherelateret aktivitet.


Rejsens udbytte skal efterfølgende af Uglevirke kunne formidles til andre, f.eks. gennem en publiceret rapport.


Tilskud ydes kun til ansøgere, der har en fast tilknytning til bogbranchen, som ansatte, ejere, eller med anden fast tilknytning til boghandel eller forlag. Dette dokumenteres gennem ansøgningen og gennem påtegning fra nuværende arbejdsgiver.


  • Tilskud ydes ikke til ansøgere, der er i studerende i det egentlige uddannelsessystem, uanset om dette evt. sker med henblik på en efterfølgende ansættelse i bogbranchen.

  • I 2017 har Uglevirkes bestyrelse principielt afgjort, at ansøgere som samtidig er studerende i det danske uddannelsessystem, og har en nuværende ansættelse i studiejobs i branchen, ikke er støtteberettigede, hvis studiejobbet er ansøgerens eneste tilknytning til bogbranchen.

  • Uglevirke vurderer, hvordan den ansøgte aktivitet forholder sig til ansøgerens ansættelsesforhold, og Uglevirke vil normalt ikke støtte ansøgninger, som må betragtes som en normal intern aktivitet i ansøgerens ansættelsesforhold i boghandel eller forlag. 

  • Deltagelse i ½- & 1-dagskonferencer/kurser af enkeltstående karakter støttes normalt ikke.

  • Uglevirke yder ikke tilskud til aktiviteter, der er påbegyndt eller allerede afholdt på ansøgningstidspunktet.


  • Ved vurderingen af ansøgninger om studierejser vil Uglevirke også se på deltagernes egen indsats og medfinansiering, ligesom Uglevirke normalt ikke yder tilskud til fortæring etc. under forløbet.


Om ansøgning og ansøgningsfrister

Ansøgning om tilskud til uddannelse og studierejser mv. samt om støtte til brancheaktiviteter kan indsendes hvert år inden 1. februar og 1. august. Ansøgningsskema skal anvendes og udfyldes. Ansøgning kan endvidere suppleres med bilag.

  • Det er vigtigt, at du udfylder Uglevirkes skema med alle de ønskede omlysninger, der er nødvendige for at behandle din ansøgning.. Alle personlige oplysninger behandles fortroligt og opbevares alene under behandlingen af din ansøgning. Du kan læse mere om vor 'personpolitik' på området under 'Om Uglevirke' her på hjemmesiden.


Uglevirke kan undtagelsesvis også yde støtte til aktiviteter, som det ikke har været muligt at søge inden for de normale ansøgningsfrister. Der må dog beregnes mindst 6 uger mellem ansøgnings-tidspunkt og aktiviteten, og der må endvidere påregnes mindst 3 uger til behandling og besvarelse af ansøgninger.


Skat mv.

Tilskud til aktiviteter, uddannelse, studierejser mv., som finder sted uden for landets grænser, er normalt ikke skattepligtige. Her oplyses tilskudsmodtageren om beskatningsreglerne, og om at beløbet er opgivelsespligtigt, men fradragsberettiget. Uglevirke indberetter tilskuddet til Skat, som ikke-skattepligtigt.


Kvittering for modtagelse af ansøgning

Alle ansøgere modtager pr. mail en kvittering for ansøgningens modtagelse efter ansøgningsfristens udløb.Sender du en ansøgning udenfor ansøgningsfristerne, kan du forvente at modtage en kvittering indenfor 10 dage efter Uglevirkes modtagelse, 

Du får svar på din ansøgning

Alle ansøgere kan forvente at modtage et svar pr. email på indsendte ansøgninger indenfor 6 uger efter ansøgningsfristens udløb.