Om studierejser

Uglevirke kan efter ansøgning yde tilskud til studierejser, som har et klart beskrevet brancherelateret formål, er detaljeret planlagt med bekræftede tilsagn om medvirken, og/eller har en tilknytning til en konkret aktivitet. Rejsens udbytte skal efterfølgende af Uglevirke kunne formidles til andre, f.eks. gennem en publiceret rapport.

Ved vurderingen af ansøgninger om studierejser vil Uglevirke også se på deltagernes egen indsats og medfinansiering, ligesom Uglevirke normalt ikke yder tilskud til fortæring etc. under forløbet.


Skat mv.

Tilskud til uddannelsesaktiviteter, uddannelse, studierejse mv. i Danmark er skattepligtige og indberettes af Uglevirke til Skat på ansøgerens cpr. eller cvr. nummer

Tilskud til aktiviteter, uddannelse, studierejser mv. som finder sted uden for landets grænser, er normalt ikke skattepligtige. Her oplyses tilskudsmodtageren om beskatningsreglerne, og om at beløbet er opgivelsespligtigt, men fradragsberettiget. Uglevirke indberetter tilskuddet til Skat, som ikke-skattepligtigt.


Meddelelse om bevilget støtte

Bestyrelsens mål er, at alle ansøgninger er behandlet inden for 6 uger efter de respektive frister. Alle ansøgere vil modtage meddelelse pr. brev eller mail om ansøgningens behandling.