Om Uglevirke

Foreningen Uglevirke

Uglevirke har til formål at yde støtte til boghandlere og forlæggere og deres ansatte. Støtten er vedtægtsbestemt til at ske ved

  • ydelse af sociale tilskud til personer i akut nød,
  • som tilskud til efter- og videre uddannelse,
  • som tilskud til f. eks. studierejser med fagligt indhold,
  • samt ved tilskud til brancheaktiviteter af ikke-erhvervsmæssig og bred karakter, der har en uddannelsesmæssig og informationsmæssig betydning for bogbranchen.

Uglevirke kan ikke yde støtte til egentlige erhvervsmæssige formål.


Foreningen råder over en mindre kapital, skabt gennem årene ved kontingenter fra medlemmerne, gaver bidrag mv.

Foreningens medlemsmæssige baggrund er medlemmerne af de to brancheforeninger: Boghandlerforeningen og Danske Forlag, som også hver vælger 3 medlemmer til Uglevirkes bestyrelse. Uglevirkes bestyrelse ansætter den fornødne administrative bistand. Foreningens bogholderi og regnskabsførelse varetages af Dansk Erhverv. Revisionsfirmaet Deloitte er valgt revisor for Uglevirke.

Uglevirke har postadresse hos Boghandlerforeningen, Børsen, 1217 København K.

Vi opfordrer dog til at kontakte Uglevirke elektronisk på post@uglevirke.dk

Her på hjemmesiden kan du læse mere om, hvad og hvordan Foreningen Uglevirke yder støtte. Klik på ovenstående menu-punkter.


Historien bag Uglevirke

Foreningen Uglevirke har en mere end 165 år på bagen, idet den er er dannet som en fortsættelse af De danske Boghandleres Hjælpekasse, der blev stiftet den 23. juli 1856 i forbindelse med det første skandinaviske boghandlermøde i København i juli i 1856.

Den første generalforsamling afholdtes den 7. oktober 1856, og på dette tidspunkt havde foreningen 81 medlemmer, men ved et møde i Boghandlerforeningen 3. juli 1861 blev det bestemt, at ingen dansk boghandler for fremtiden ville blive anerkendt som rabatberettiget, før han var indtrådt i De danske Boghandleres Hjælpekasse – og sådan har det været siden.


Den 23. juli 1931 fejrede De danske Boghandleres Hjælpekasse sit 75 års jubilæum ved en stor fest. “Hjælpekassen har i de forløbne Aar udført et stort og velsignelsesrigt Arbejde for at række en hjælpende Haand til de mange af Boghandelens Folk, som ved Alder, Sygdom og økonomisk Tryk er komne på Livets Skyggeside” hedder det i Boghandlerforeningens historie. Hjælpekassen havde på dette tidspunkt et fond på 150.000,- kr. foruden en lang række legater på tilsammen 120.000,- kr. Den havde i tidens løb uddelt over 500.000,- kr. til danske boghandlere og deres efterladte, og i dagens anledning blev der stiftet et jubilæumslegat. Efter datidens kroneværdi var det anseelige bidrag.


På et tidspunkt måtte man imidlertid erkende, at administrationen af de omkring 50 store og små legater ikke var rimelig i forhold til renteindtægterne, og man besluttede derfor at lægge de mange legaters grundkapital til Hjælpekassens fond og administrere legaterne under ét.


Senere mente et flertal i bestyrelsen, at tiden var løbet fra et ord som Hjælpekasse, og man blev derfor efter forskellige forslag enige om at ændre den gamle Hjælpekasses navn til Foreningen Uglevirke, som formelt blev stiftet den 9. april 1986.


I 1989 indledte Uglevirke et nært samarbejde med Bogbranchens Hjælpefond (det tidligere Boghandler-Bo). Det var fortsat to selvstændige enheder, men med en integreret økonomi, indtil Hjælpefonden indstillede sin virksomhed i 2001, hvor dens midler var udtømt.

Imidlertid faldt antallet af ansøgninger om kontant støtte år for år, samtidig med, at foreningens indtægter steg, og der blev derfor stillet forslag om at starte et sideløbende uddannelseslegat med navn af Foreningen Uglevirkes Uddannelseslegat, som kunne søges af unge medarbejdere, der ønskede at dygtiggøre sig til at blive ansvarlige ledere inden for bogbranchen.


Uddannelseslegatet startede sin virksomhed den 2. april 1995, og i de forløbne år har foreningen ydet mere end 100 uddannelseslegater af vidt forskellige størrelser til kurser, rejser og udlandsophold af mange forskellige arter til især unge inden for bogbranchen, både boghandel og forlag.


Den 23. juli 2006 kunne De danske Boghandleres Hjælpekasse, som altså nu hed Foreningen Uglevirke, fejre sit 150 års jubilæum, og det gjorde man ikke ved en stor fest, men ved at udsende en lille bog med nogle af de spændende rapporter, som uddannelseslegaternes modtagere er forpligtede til at sende til Foreningen Uglevirke.


Boghandler Ivan Wroblewski (1928-2019) var formand for Uglevirke ved navneskiftet i 1986 og frem til foråret 2014, altså i næsten 30 år. Han blev i foråret 2014 afløst af boghandler Lene Kørnov Rasmussen.


I 2014-15 blev Uglevirkes vedtægter og rammerne for virksomheden moderniseret. Ændringerne blev efterfølgende godkendt af både Boghandlerforeningen og Danske Forlag og trådte i kraft efter den endelige vedtagelse på Uglevirkes general-forsamling på Børsen i København d. 21. april 2015. De gældende vedtægter kan læses her på hjemmesiden.


I 2019 ønskede Lene Kørnov Rasmussen at udtræde af Uglevirkes bestyrelse efter mere end 15 års medlemsskab, heraf 5 år som formand. Bestyrelsen valgte boghandler Anja Schou Jensen som ny formand.

I 2020 og 2021 har Uglevirkes virksomhed af indlysende årsager ligget næsten stille i den periode, hvor Covid 19 pandemien var værst, og hvor både mødevirksomhed og mange aktiviteter var indstillet. Studierejser blev ikke gennemført og heller ikke planlagt. Bestyrelsen forventer dog, at situatioen langsomt normaliseres, og ansøgningsterminerne er derfor gældende.